VitaPrem Anti-Somatic

VitaPrem Anti-Somatic

Sl.govīm, ar hel., B gr.vit., oregano
Ca-16%, P-6%, Mg-7%, biotīns, oregano ekstrakts
Ca:P = 2.7:1